Provinciaal werk

Het verkiezingsprogramma wordt als leidraad gebruikt door de N-VA-fractie in de provincieraad tijdens de komende legislatuur 2019-2024.

Algemene visie

Het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen. Dat is en blijft het standpunt van N-VA. Ook in West-Vlaanderen. We willen uiteraard het West-Vlaams gevoel behouden maar de bestuurlijke taken kunnen beter door de gemeenten of door Vlaanderen overgenomen worden. Dit kan alleen maar leiden tot een efficiënter en goedkoper bestuur. De functie van gouverneur met zijn specifieke opdrachten blijft behouden.

De voorbije jaren werd het provinciaal bestuursniveau al grondig afgeslankt. Voor West-Vlaanderen betekent dit dat het aantal provincieraadsleden gehalveerd wordt en dat de bevoegdheden grondig ingeperkt werden. In de volgende legislatuur zal er dus een besparing van 9 miljoen euro voelbaar zijn voor de West-Vlamingen.

Zo lang het West-Vlaams provinciebestuur bestaat, wil N-VA ook daar wegen op het bestuur en zo de afschaffing van dit niveau van binnenuit voorbereiden. We willen erop toezien dat het provinciaal bestuur niet meer doet dan strikt noodzakelijk. We willen ook nauw samenwerken met de gemeenten en met Vlaanderen.

Zolang de provincies bestaan, worden ze minimalistisch en efficiënt ingevuld. N-VA staat open voor een verdere overdracht van activiteiten en bevoegdheden in de volgende legislatuur.

Provinciaal bestuur

 

 • Focus op grondgebonden bevoegdheden: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, waterbeheer.
 • Evaluatie van de autonome organisaties die aan de provincie vasthangen: POM, Westtoer, Inagro,…
 • Europese subsidiedossiers enkel indienen voor projecten waarbij gemeenten samenwerken.
 • Organisaties die een meerwaarde hebben en die autonomie nodig hebben om hun doelstellingen te verwezenlijken, moeten die autonomie ook ten volle krijgen.
 • We behouden de werking van de uitleendienst, een grondige analyse van de haalbaarheid van de eigen drukkerij is aan de orde.
 • We beperken de communicatie tot de gerichte en te verantwoorden communicatie rond de gerealiseerde projecten en uitgevoerd beleid.
 • De streekhuizen worden naar werking en bezetting tegen het licht gehouden.

 

Economie

 

 • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) moet inzetten op het verduurzamen, het moderniseren en het aanleggen van bedrijventerreinen. De POM moet hierbij de gemeenten bijstaan bij het ontwikkelen en uitbaten van die bedrijventerreinen.
 • Het (haven) bestuur van Brugge en de POM dienen samen te werken om de haven van Zeebrugge verder te ontwikkelen.
 • De POM moet relevante socio-economische gegevens verzamelen en die ter beschikking van de gemeenten stellen.
 • Op vraag van de gemeenten kan de provincie een rol spelen in het lokale beleid rond kernversterking.  
 • De provincie moet geen handelsmissies organiseren. Dit wordt beter door Vlaanderen gedaan.
 • We beperken de internationale samenwerking tot de omliggende regiobesturen.
 • De arbeidskrapte kan verbeterd worden door in te zetten op verhogen werkmobiliteit tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
 • De provincie werkt via de POM mee aan de versterking van de haven van Zeebrugge. We onderzoeken de heropening van de goederenspoor LAR Menen naar Zeebrugge en omgekeerd.
 • De regionale Sociaal-Economisch Overlegcomités (ERSV-Resoc) wordt tegen het licht gehouden.

 

Energie

 

 • Acasus moet dringend op zoek naar een draagvlak bij de professionele actoren bij bouwen en verbouwen om veel meer mensen te kunnen bereiken.

 

Financiën en personeel

 

 • De provinciebelastingen moeten dalen nu de provincie minder bevoegdheden heeft. De concrete uitwerking gebeurt in de volgende legislatuur.
 • De begroting moet in evenwicht zijn.
 • Wij pleiten voor een transparant en objectief subsidiebeleid. Geen ‘ons kent ons’ mentaliteit meer waardoor de ene organisatie vlugger een subsidie kan krijgen dan de andere.
 • Geen middelen voor publiciteit meer voor bevoegdheden die niet langer provinciaal zijn: sport, cultuur, welzijn. Deze middelen kunnen via het lokale of het Vlaamse niveau gevraagd worden.
 • Het West-Vlaams provinciaal bestuur moet toezien op een efficiënt en flexibel personeelsbestand.

 

Landbouw en plattelandsbeleid

 

 • Het autonoom provinciebedrijf Inagro moet blijven inzetten op onderzoek. Dit wordt getoetst aan concrete doelstellingen.
 • Hierbij moet het nauw samenwerken met andere praktijkcentra en uiteindelijk moet er één Vlaams praktijkcentrum komen.
 • Focussen op leefbare dorpen: vooral in de Westhoek moeten initiatieven om het dorpsleven te versterken, gesteund worden.
 • Initiatieven voor directe afzet van landbouwproducten krijgen ondersteuning vanuit de provincie. Thuisverkoop van landbouwproducten biedt voor West-Vlaanderen ook vanuit oogpunt fietsmobiliteit en toerisme een meerwaarde. Het platteland kan door zijn aantrekkelijkheid te verhogen z’n toeristische troeven nog meer in de verf zetten.

 

Mobiliteit

 

 • Uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen, missing links moeten aangepakt worden, steeds in nauw overleg met de gemeenten. 
 • Lokale besturen ondersteunen bij de aanleg van bovenlokale fietspaden door het Fietsfonds. Hiervoor blijft een nauwe samenwerking met Vlaanderen essentieel. Immers de provincie West-Vlaanderen subsidieert voor 50%, Vlaanderen voor 50%. N-VA wil dit goedwerkend systeem behouden.
 • Het bovenlokaal fietsnetwerk in West-Vlaanderen wordt uitgewerkt rekening houdend met de beschikbare autoluwe landelijke wegen.
 • De fietsverbindingen worden ook digitaal bewegwijzerd.
 • De provincie moet bedrijven aanmoedigen om hun medewerkers met de fiets te laten komen. De testkaravaan is een goed werkend systeem. Testkaravaan biedt gratis alternatieve vervoersmiddelen aan die bedrijven gedurende drie weken kunnen uittesten.
 • De provincie moet het autodelen aanmoedigen, ook met het eigen wagenpark.
 • Er dient onderzocht te worden of er toepassingen van transport op water kunnen gebeuren. Dit kan in de vorm van waterbussen of – taxi’s zijn die de fileproblemen kunnen helpen oplossen. Bijvoorbeeld op de Leie in de regio Kortrijk.
 • De provincie trekt mee het grensoverschrijdende mobiliteitsdebat.

 

Milieu & Natuur

 

 • De provincie West-Vlaanderen moet de werking Regionale Landschappen en Bosgroepen ondersteunen en gebiedsdekkend maken.
 • Als bosarme provincie moet de provincie de Bosgroepen helpen om meer bos in West-Vlaanderen te ontwikkelen.
 • De werking van de West-Vlaamse streekhuizen dient onderzocht te worden. Een dynamische samenwerking met de gemeentes moet prioritair zijn.
 • N-VA pleit voor een Zwin-regiomanager en vraagt dat het Zwin Natuur Park beter in de markt wordt gezet. Er wordt een haalbaar businessplan opgemaakt. Een Zwin-regiomanager zorgt voor afstemming met of afsplitsing van de regiowerking Brugs Ommeland van Westtoer.

 

Ruimtelijke ordening

 

 • De provincie zoekt actief naar terreinen voor hinderlijke sporten: motorcross, kleiduifschieten,… In West-Vlaanderen moet meer dan alleen wandelen en fietsen mogelijk zijn.
 • Als beroepsinstantie bij omgevingsberoepen moet de provincie objectief en transparant oordelen. Deze uitspraken dienen gedragen te zijn door regels en procedures.
 • De provincie moet samen met Vlaanderen op zoek gaan naar nieuwe bedrijventerreinen. Vooral in Brugge, Roeselare en Ieper is er grote nood aan nieuwe terreinen.

 

Waterbeleid

 

 • N-VA wil in West-Vlaanderen de promotor zijn om bufferbekkens en infrastructuurwerken aan te leggen in overstromingsgevoelige gebieden.

 

Provinciale domeinen

 

 • De bestaande provinciale domeinen moeten goed onderhouden en goed beheerd worden.
 • Het provinciedomein de Palingbeek in Ieper krijgt een update.
 • Het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in het Brugse Ommeland wordt een nationaal park. Er wordt onderzocht of de landbouwwerktuigen hierin terug een plaats kunnen krijgen.
 • N-VA pleit ervoor dat ook private initiatieven mogelijk zijn in de provinciale domeinen. Mits goede afspraken uiteraard. Een betere samenwerking met verenigingen en lokale besturen uit de regio is aangewezen. Er dienen meer activiteiten voorzien te zijn op de provinciale domeinen.
 • N-VA West-Vlaanderen is geen voorstander om nieuwe provinciale domeinen te ontwikkelen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van intelligente verlichting langs groene assen.
 • Er wordt focus gelegd op recreatie en mobiliteit op de West-Vlaamse waterlopen. Naast de groene assen worden er voortaan ook blauwe assen ontwikkeld.

 

Toerisme

 

 • Er moet meer ingezet worden op watertoerisme, in de hele provincie.
 • De toeristische regio’s in West-Vlaanderen moeten herbekeken worden. Zo moet het ‘hinterland’ van de kust beter aansluiting vinden met de Vlaamse Kust. We werken dus aan een betere link tussen kustgemeenten in hinterland qua toeristisch aanbod.
 • Na het herdenkingsgebeuren van WO1 in de Westhoek moet er een nieuw toeristisch verhaal geschreven worden enerzijds. Anderzijds dient er blijvend inspanningen te gebeuren om het herdenkingsgebeuren een plaats te geven in het toeristisch verhaal.
 • N-VA pleit voor nieuwe toeristische impulsen. Naast Beaufort kunnen ook andere regio’s hun terugkerend toeristisch event hebben. Succesvolle toeristische initiatieven zoals Beaufort, lichtfestival Gent, … worden in nieuwe toeristische West-Vlaamse regio’s geïmplementeerd.
 • Westtoer moet samen met de gemeenten de lokale troeven uitspelen. Er moet daarbij veel meer ‘storytelling’ gedaan worden. Toeristen houden van verhalen en kunnen op die manier naar de gemeenten gelokt worden.  Storytelling op regionaal verhaal kan een kapstok voor toeristische ontwikkeling zijn.
 • Er moet ingezet worden op toepassingen van ‘Slimme stad’. Zo moet Westtoer een app ontwikkelen over de provinciale domeinen. Daarin staat wat er te beleven is, wat de openingsuren zijn en wat er in de buurt nog te zien is.
 • Ook bij de recreatieve fietsroutes kunnen apps ontwikkeld worden. Om de weg te vinden maar ook om de bezienswaardigheden en de leuke eet- en drinkadresjes te weten.

 

Veiligheid

 

 • N-VA steunt ten volle de uitbouw van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem.
 • De transmigrantenproblematiek treft West-Vlaanderen. De focus blijft op de grens met Frankrijk, de havens van Zeebrugge en Oostende en de snelwegparkings. Deze dienen beveiligd en gemonitord te worden. De signaalfunctie van de gouverneur met de federale overheid is hierin cruciaal. De N-VA in de provincieraad volgt dit goed mee op.
 • De provincie West-Vlaanderen ondersteunt samen met alle West-Vlaamse gemeentes de financiering van de MUG-helikopter tot er op federaal niveau een structurele oplossing is.