Integraal waterbeleid

Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening worden gebracht.
 
De provincie West-Vlaanderen kiest voor een integraal waterbeleid. Een dergelijk beleid impliceert de afstemming tussen verschillende maatschappelijke belangen (landbouw, economie, recreatie, natuur, ... ) en de samenwerking met verschillende partners (Aquafin, Vlaams Gewest, gemeenten, bedrijven, grensregio's, ... ). 

In dit opzicht is de provincie als gangmaker van nieuwe dynamieken, initiatiefnemer tot het oprichten van waterschappen. Het waterschap maakt de deelbekkenbeheerplannen op.

De provincies zijn bevoegd voor de aanleg voor gecontroleerde overstromingsgebieden.

Nieuws over dit onderwerp