Onroerend Erfgoed

We vinden het belangrijk dat we blijven zorgen voor ons onroerend erfgoed en het zo goed mogelijk bewaren voor de komende generaties. Dat is niet alleen onze maatschappelijke plicht maar ook een investering in de toeristische aantrekkingskracht van onze regio. Door ons erfgoed beter te ontsluiten en te promoten, willen we die aantrekkingskracht nog vergroten. De Vlaamse erfgoedfederatie Herita en de Vlaamse Erfgoedkluis zijn daarin belangrijke spelers, naar het voorbeeld van de National Trust in het Verenigd Koninkrijk.

Erfgoed bepaalt ook de identiteit en de herkenbaarheid van onze dorpen, steden en regio’s. En het draagt bij aan een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving. Daarom geven we steeds de voorkeur aan herbestemming en een creatieve omgang met erfgoed boven leegstand en verval. Tegelijk moet het behoud van erfgoed kunnen blijven samengaan met andere, hedendaagse activiteiten.

We streven naar een grotere betrokkenheid van de eigenaars en gebruikers van onroerend erfgoed bij het beleid en de uitvoering ervan op het terrein. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de lokale besturen. We verwachten dat ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de erfgoedzorg. Tegelijk moedigen we hen aan om samen te werken aan een integrale erfgoedzorg.

De interne staatshervorming heeft geleid tot een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden die een grondgebonden karakter hebben. Ondanks dat Onroerend Erfgoed een grondgebonden bevoegdheid is, zal er toch een bestuursakkoord worden afgesloten om de nadere modaliteiten te bepalen rond volgende bevoegdheden. Zoals opgenomen in de bestuursakkoorden zal Monumentenwacht Vlaanderen (die werkt rond onroerend erfgoed) in 2014 verder werken in een nieuwe structuur. Een uniforme en kwaliteitsvolle dienstverlening blijft hiermee gegarandeerd.  

Nieuws over dit onderwerp