Provincie dumpt mislukt fietspad bij de gemeenten

Op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

West-Vlaanderen / Kortemark / Koekelare – Het nieuwe fietspad tussen Kortemark en Koekelare (langs de Koekelarestraat respectievelijk Kortemarkstraat) vertoont technische gebreken en was aanleiding tot een rechtszaak tussen de provincie en de aannemer. “De afwikkeling daarvan dreigt nu een strop te worden voor de berokken gemeenten die achterblijven met een slecht afgewerkt project en dreigen op te draaien voor de gevolgen,” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel en Kortemarks gemeenteraadslid Veerle Vanslembrouck.

De provincie neemt in West-Vlaanderen het voortouw in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen. Om deze projecten te kunnen uitvoeren wordt een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken gemeenten gesloten. De provincie engageert zich daarin tot de aanleg van het fietspad en de financiering ervan. De gemeenten verlenen de provincie een bouwvergunning en leggen contractueel vast dat ze na oplevering het fietspad kosteloos overnemen om het verder goed te onderhouden.

In het geval van dit fietspad dat werd aanbesteed eind 2015 liep het grondig mis. Kort na de uitvoering van de werken werd afschilfering van de bovenlaag vastgesteld. Na overleg tussen de betrokken partijen spande de provincie een rechtszaak aan tegen de aannemer. Deze laatste trok de betonleverancier mee in het bad.

In oktober 2021 legde de deputatie een dading hierover voor aan de provincieraad. Een dading is een overeenkomst tussen alle partijen waarin wordt vastgelegd hoe het conflict wordt opgelost nog voor de rechter uitspraak doet. Het gevolg van een dading is dat er geen nieuwe rechtszaken meer kunnen volgen. Bij deze dading worden ook de werken onmiddellijk opgeleverd.

Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel bijt zich vast in dit dossier. “Voorafgaand aan deze dading wezen expertises uit dat er weldegelijk één en ander fout is gelopen. In de beton zijn substanties verwerkt (vliegassen) die bij wegenbouw verboden zijn en er werd te weinig cement gebruikt. Toch wees de aangestelde expert vooral de provincie met de vinger omdat in het bestek (opgemaakt door de provincie) het gebruik van één bepaald chemisch product (luchtbelvormer) verboden werd.”

“Omdat de houding van de expert de positie van de provincie bemoeilijkte koos de deputatie ervoor om de schade te beperken en een dading af te sluiten. Het enige wat nog ter plaatse wordt gedaan is een behandeling van de beton (hydrofobering) om nog meer schade in de toekomst te vermijden. De huidige schade aan het oppervlak blijft wat het is.”

In de provincieraad van oktober nam provincieraadslid Wim Aernoudt de inhoud van deze dading onder vuur. Raadslid Wim Aernoudt: “Het is totaal onbegrijpelijk dat aan de afschilfering niet wordt verholpen. Er wordt alleen een behandeling uitgevoerd om te beletten dat het niet nog erger wordt."

Bovendien ondertekent de provincie de oplevering onmiddellijk na uitvoering waardoor de aansprakelijkheid van de aannemer vervalt.” Na dit betoog trok de deputatie het agendapunt in en verdaagde deze naar de provincieraad van 16 december.

De dading werd in dezelfde vorm opnieuw geagendeerd op de provincieraad van 16 december. In de voorbereidende commissievergaderingen van 6 en 9 december herhaalde provincieraadslid Wim Aernoudt het standpunt van N-VA. Dat viel bij de aanwezige gedeputeerden op een koude steen. Op verdere technische vragen van Wim Aernoudt bevestigden de provinciale diensten dat na de oplevering, het fietspad de facto overgedragen is aan de gemeenten en hun verantwoordelijkheid wordt. Zo is het immers bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.

Op maandag 13 december in de gemeenteraad van Kortemark trok gemeenteraadslid Veerle Vanslembroek (N-VA) aan de alarmbel. Bevoegd schepen Toon Vancoillie van Kortemark viel helemaal uit de lucht. Hij bevestigde dat de gemeente Kortemark totaal niet op de hoogte was van de agendering van de dading noch van de inhoud ervan.

Gemeenteraadslid Veerle Vanslembrouck besluit: “Het is onaanvaardbaar dat dit fietspad in de huidige staat wordt overgedragen en dat de gemeente die eigenaar wordt helemaal van niets weet.”

Raadslid Wim Aernoudt: “Het lijkt erop dat bij het ondertekenen van de dading tussen de betonleverancier, de aannemer en de provincie alleen maar partijen aan tafel zullen zitten die er zich zo snel mogelijk vanaf willen maken. Ik zal mij in de provincieraad van 16 december blijven verzetten tegen deze gang van zaken. Bijkomende garanties voor de betrokken gemeenten zijn zeker aan de orde.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is