Wim Aernoudt

Provincieraadslid - ondervoorzitter provinciale fractie

Ondervoorzitter van de provinciale fractie. Ingenieur & schepen in Gistel (huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en huisvuil). Provincieraadslid sinds 2013. Hij zetelt namens de N-VA-fractie in de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen.

- lid van de 1ste commissie:

 • Bestuurlijke organisatie

Strategische planning, beleids- en beheerscyclus, algemeen beleid, archief, griffie, juridische aangelegenheden, overheidsopdrachten, communicatie en pers en strategie en ontwikkeling.

 • Plattelandsbeleid

Beheer PDPO III, plattelandsloket, dorpenbeleid, ruimtelijke kwaliteit, WinVorm, kennisplatform Openbare Verlichting, kennisplatform Toekomst Parochiekerken en opvolging Vlaams plattelandsbeleid.

 • Landbouw en visserij

Land- en tuinbouw en visserij.

 • Integraal waterbeleid

Waterlopen, waterkwaliteit, waterbeheersing en watervoorraad.

 • Omgevingsvergunningen
 • Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Erediensten, inclusief Kathedraal, Het Groot Seminarie en het Bisschopshuis en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

- lid van de 2de commissie:

 • Economie

Economie, KMO-beleid, beroepsopleiding, zee- en luchthavens, kenniscentrum en promotie van en de samenwerking met het Hoger Onderwijs, Syntra West, Westpoort en voorzitter stuurgroep ruimtelijke economie.

 • Woonbeleid

Ondersteuning Hoger Onderwijs

 • Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid

Externe relaties, Europese programma's en Noord-Zuid-beleid.

 • Algemene financiering en budget

Financiële planning, beleids- en beheerscyclus, provinciale fiscaliteit.

 • Beleidsondersteunende dataverzameling

Algemene, statistische dataverzameling en -verwerking, Kenniscentrum West.

 • Streekontwikkeling

Gebiedsgerichte werking - streekontwikkeling, waaronder streekhuizen, regiocoördinatoren en projectcoördinatoren streekprojecten, stakeholders- en netwerkmanagement en afhandeling intercommunales/streekfonds en organisatie van socio-economisch en ruimtelijk-economisch streekoverleg.