Luc Coupillie

Provincieraadslid

Gepensioneerd. Beroepscarrière achter de rug als docent Chemie Hogeschool Vives Brugge - Oostende, bestuurslid N-VA Diksmuide & provincieraadslid sinds 2013. Hij zetelt namens de N-VA-fractie in de raad van bestuur van Inagro.

 

- lid van de 1ste commissie:

  • Bestuurlijke organisatie

Strategische planning, beleids- en beheerscyclus, algemeen beleid, archief, griffie, juridische aangelegenheden, overheidsopdrachten, communicatie en pers en strategie en ontwikkeling.

  • Plattelandsbeleid

Beheer PDPO III, plattelandsloket, dorpenbeleid, ruimtelijke kwaliteit, WinVorm, kennisplatform Openbare Verlichting, kennisplatform Toekomst Parochiekerken en opvolging Vlaams plattelandsbeleid.

  • Landbouw en visserij

Land- en tuinbouw en visserij.

  • Integraal waterbeleid

Waterlopen, waterkwaliteit, waterbeheersing en watervoorraad.

  • Omgevingsvergunningen
  • Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Erediensten, inclusief Kathedraal, Het Groot Seminarie en het Bisschopshuis en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

 

- lid van de 4de commissie:

  • Milieu, natuur en landschap

Duurzame ontwikkeling, natuur- en groenbeleid, domeinen en groene assen, landschappen, natuur- en milieueducatie, Acasus, klimaatbeleid, regionale landschappen, stadslandschappen en bosgroepen.

  • Informatietechnologie

ICT, technische architectuur en informatiearchitectuur, GIS, datawarehousing, strategische en operationele ICT-projecten, Slimme regio West-Vlaanderen - digitale transformatie.

  • Mobiliteit

Mobiliteit, wegen, trage wegen en fietspaden. 

  • Landinrichting

Landinrichtingsprojecten.