Johan De Poorter

Provincieraadslid

Leerkracht in het tuinbouwonderijws, bestuurslid N-VA Meulebeke en arrondissementeel voorzitter Kortrijk-Roeselare-Tielt. Provincieraadslid sinds 2019. Johan zetelt namens de N-VA-fractie in de raad van bestuur van Vonk.

- lid van de 1ste commissie:

 • Bestuurlijke organisatie

Strategische planning, beleids- en beheerscyclus, algemeen beleid, archief, griffie, juridische aangelegenheden, overheidsopdrachten, communicatie en pers en strategie en ontwikkeling.

 • Plattelandsbeleid

Beheer PDPO III, plattelandsloket, dorpenbeleid, ruimtelijke kwaliteit, WinVorm, kennisplatform Openbare Verlichting, kennisplatform Toekomst Parochiekerken en opvolging Vlaams plattelandsbeleid.

 • Landbouw en visserij

Land- en tuinbouw en visserij.

 • Integraal waterbeleid

Waterlopen, waterkwaliteit, waterbeheersing en watervoorraad.

 • Omgevingsvergunningen
 • Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Erediensten, inclusief Kathedraal, Het Groot Seminarie en het Bisschopshuis en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

- lid van de 3de commissie:

 • Toerisme en recreatie

Toerisme, toeristische evenementen, toeristische en recreatieve promotie, openluchtrecreatie en Transfo.

 • Onderwijs

Flankerend onderwijsbeleid

 • Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven

Ondersteuning van bovenlokale opleidingsinitiatieven in het veiligheidsdomein, MUG en reddingsdiensten.

 • Erfgoed

Landschappelijk en archeologisch erfgoed, erfgoedcommunicatie, erfgoedontsluiting, erfgoededucatie, molens, herinneringseducatie en Oorlog en Vrede.

 • Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, specifieke bevoegdheid stedenbouwkundige beroepen.

 • Algemene en ondersteunde dienstverlening

Accommodatie, economaat, algemene ondersteunende dienstverlening, logistiek, facilitaire diensten en gebouwen.

 • Personeel

Personeelszaken inclusief gelijke kansenbeleid, interne en externe vorming, sociale dienst.